Stratejik Planlama Çalışmalarımız

Günümüzde yöneticiler, kurumlarını etkin bir şekilde yönetebilmeleri için sürekli değişen çevre şartlarına ayak uydurmak ve değişimi yakalamak zorundadır. Bunu başaran yöneticiler kurumlarını gelecek yıllara daha güvenli bir şekilde taşıyabilmekte, aksi takdirde kuruluşların başarısı yöneticilerin kişisel gayretleri ve becerileri ile sınırlı olmaktadır.

Bu durum, yöneticileri içinden çıkılması zor durumlar ile karşı karşıya bırakmakta ve çok önemli sorunlar oluşturmaktadır. Bu nedenle sürekli değişimi yakalamak ve kurumda görevli herkesin aynı doğrultuda geleceğe bakmalarını sağlamak oldukça önemlidir. Bu ise stratejik planlama ve stratejik yönetim ilkelerini benimsemek ile mümkün olabilmektedir.

Çünkü stratejik planlamaya dayalı bir yönetim anlayışı özellikle gelecekte beklenmedik durumlarda kurumun nasıl davranması gerektiğini ortaya koyar. Stratejik düşüncenin ürünü olan stratejik planlar ise yöneticilere yollarını gösteren önemli bir araçtır.
5M Stratejik Plan Çalışmaları

Stratejik Planlama Süreci, her hangi bir organizasyonda (imalat veya hizmet sektöründe) dinamik ortamlarda ve değişen çevre şartlarında çalışanların aynı amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirebilmeleri için sistematik olarak organizasyonun amaçlarını ve önceliklerini belirleme ve gerekli eylemleri uygulayabilme (katılım) süreci olarak tanımlanmaktadır.

Kamuda Stratejik Planlar etkin bir yönetim aracı olduğu için yapılmalıdır

Günümüzde özellikle stratejik plan kavramı bir dejenerasyon süreci geçirse de yönetim bilimi açısından yöneticilere güç katan önemli bir araç olmaya halen devam etmektedir. Stratejik Planların kamu kurumları için yasal bir zorunluluk olması ve bir çok kurumun da bunu yasal zorunluluğun yerine getirilmesi için yapması bu konuda ve bir çok yöneticinin sürece dahil olmaması stratejik planının genel manada önemini yitirmesine neden olmuştur.

Kamuda Stratejik Planlarla İlgili Ne yapılabilir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki Stratejik planlar kurumların kendi çalışanları tarafından hazırlanır. Alınan hizmetler bu planın daha iyi, geniş katılımcı, uygulanabilir bir plan olmasına katkı sağlamak içindir. Stratejik planlarla ilgili olarak kamuda danışmanlık hizmetine bir sınırlama getirilmiştir. Bunun en önemli nedeni bu sürecin yasal bir zorunluluk için yerine getirilmesi, emek ve zaman harcanmadan kopyalanmış planların yapılmaya başlanması ve bunun da kabul görmesinden kaynaklanmaktadır. Mevzuatın izin verdiği ölçüde stratejik plan bir bütün olarak hazırlık çalışmalarından önce önemli görülen uzun süreli analiz hizmeti ve eğitimler verilebilir.

Kurumsal Analizler doğru yapılmalı ve yol göstermelidir

Bir kurumun yapmış olduğu iş ve işler kapsamında mevcut durumunun tüm yönleriyle ele alınması ve analiz edilmesi süreci olan kurumsal analizler bir çok bileşeni barındırmakta ve gelecek için bir plan oluştururken temel bir yapıtaşını oluşturmaktadır.

Stratejik Planın Temel Aşamaları

Stratejik plan kamu ve özel sektörde alt bileşenlerde ayrılan unsurlar olmasına rağmen temelde aşağıdaki ana adımlardan oluşmakta olup bu adımların hepsi birbirine bağlı bir zincir yapısıdır.

- Hazırlık Çalışmaları ve Sürecin Planlanması
- Mevcut Durum Analizi
▶︎ Katılımcılığa Yönelik Çalışma Gruplarının Oluşturulması
▶︎ Kurum İçi Analizler
◉ Kurum İçi Analiz
◉ İç Paydaşlar ve İç Paydaşların Beklentilerinin Analizi
◉ Geçmiş Planlar ve Analizi
▶︎ Kurum Dışı Analizler
◉ Dış Çevre Analizi
◉ Dış Paydaşların Tespiti ve Dış Paydaş Beklentilerinin Analizi
◉ Üst Planlarla Uyum
◉ Diğer Kurumlarla Kıyaslamalar
▶︎ Analizlerin Değerlendirilmesi
◉ SWOT Analizi
◉ PEST Analizi
- Kurumun Gelecek Öngörüsünün Oluşturulması
▶︎ Misyon, Vizyon, Temel Değerler
- Gelecek öngörüsünün somutlaştırılması
▶︎ Kurumsal amaç, hedef, strateji, risk ve göstergelerin oluşturulması
- Maliyetlendirme ve sürdürülebilirlik

Kurumlar, stratejik planlarını yasal bir zorunluluk olarak hazırlamamalıdır

Kurumlar stratejik planlarını ciddi bir analiz süreci sonucunda ve geniş bir katılımla, yönetimin de tam desteğini alarak hazırlamalıdır. Aksi taktirde kopyalanmış ve kütüphanede duran bir plana sahip olurlar.
Biz Ne Yaparız?
 • Biz kurumunuzun ilgili birimlerine bu süreçlerin uygulanması aşamasında bağımsız çalışmalar olan süreçlerde yöntem ve süreç desteği veririz.
 • Stratejik Plana da altlık teşkil edecek uzun süreli spesifik analizler gerçekleştiririz.
 • Stratejik Planlama süreçleri ile ilgili olarak eğitim desteği veririz.
 • İç ve dış paydaş analiz çalışmaları gerçekleştiririz.
 • Stratejik planlama sürecinde en başından en sonuna kadar yönlendirici ve aktif destek veririz.
Neden Biz Yapmalıyız?
 • Stratejik plan konusunda kamuda yasal zorunluluk haline gelmeden çalışmalar yapmış bir şirketiz.
 • Bu işi bir çok kez katılımcı bir yaklaşımla destek vererek yapmış olduğumuz kurumlar mevcut.
 • Başarısız, kopyalanmış örnekleri biliyoruz
 • Bu işin başarılı bir şekilde nasıl ve ne şekilde yapılacağını iyi biliyoruz.
 • Kamu kurumlarını yakından tanıyor, yapılarını çok iyi biliyoruz.
 • Kurumunuzda yapılan işlerin ne olduğuna yabancı değiliz ve başka kurumlarla kıyaslamalar yapabiliyoruz.
 • Kamu tecrübesinin önemli olduğuna inanıyor ve kamuya uygun bir yapıda bu işlerin nasıl başarılı sonuçlar üreteceğini biliyoruz.

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

5M'in sunduğu çözümlerden istifade etmek ve sizin için dinamik çözümler üretmemizi istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.